Algemene voorwaarden

Algemeen:

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding, aankoop en transactie tussen cliënt en Seize the day beauty- en pedicuresalon, tenzij er door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het boeken van een behandeling of het aankopen van een product houdt in dat de cliënt akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Seize the day Beauty- en pedicuresalon behoudt zich van het recht voor het wijzigen of aanvullen van de algemene voorwaarden.

Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak.

Inspanning pedicure/schoonheidsspecialiste:

Seize the day Beauty- en pedicuresalon zal alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen en goed vakmanschap uitvoeren op grond op van de op dit moment geldende richtlijnen en de code van de voetverzorging en het bedrijfscompetentieprofiel.

Afspraken:

Als de cliënt verhinderd is voor de afspraak en dit niet uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzegt of verplaatst, ben ik genoodzaakt het gehele bedrag van de behandeling bij de cliënt in rekening te brengen.

Als Seize the day Beauty- en pedicuresalon bij de cliënt thuiskom voor een behandeling en de cliënt is niet thuis, zal Seize the day Beauty- en pedicuresalon 10 minuten wachten. Is de cliënt er dan nog niet, dan gaat Seize the day Beauty- en pedicuresalon door naar de volgende cliënt.

Mocht Seize the day Beauty- en pedicuresalon verhinderd zijn zal de afspraak tijdig, maximaal 24 uur voor de afspraak, afgezegd of verplaatst worden.

Overmacht:

Als de cliënt of Seize the day Beauty- en pedicuresalon verhinderd zijn door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld (onmacht), hoeven beide partijen niet aan de verplichting te voldoen.

Betaling:

De prijzen van de behandelingen zijn op de website www.seizethedaybeautysalon.com terug te vinden. De prijzen van de behandelingen en de producten zijn inclusief 21% btw. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren aangegeven via de website www.seizethedaybeautysalon.com , de sociale mediakanalen en mondeling tijdens de behandeling voor de prijswijziging.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding loopt (met begin- en einddatum aangegeven) en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de betaling van de behandeling(en) en/of aankoop van product(en) contant, per pin, bankoverschrijving of betaalverzoek/tikkie te voldoen.

Wanneer de cliënt de factuur/betaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan, zal Seize the day Beauty- en pedicuresalon administratiekosten in rekening brengen van €7,50.

Wanneer de herinnering ook niet betaald wordt, zal Seize the day Beauty- en pedicuresalon een incassobureau inschakelen, waarvan alle kosten voor de cliënt zijn.

Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Kilometervergoeding:

Bij ambulante werkzaamheden vanaf 15 km vanaf de vestigingsplaats in Maassluis wordt kilometervergoeding gerekend. Voor actuele prijzen kunt u terecht op de website www.seizethedaybeautysalon.com . De kilometervergoeding wordt toegevoegd bij uw betaling/factuur en betaalt u direct na de behandeling.

Toestemming:

De cliënt geeft mij toestemming tot het opnemen en noteren van persoonsgegevens in het online klantenbestand, die noodzakelijk zijn voor de administratie, facturering of het delen met huisarts of andere disciplines.

De cliënt geeft toestemming tot het opnemen en noteren van de voeten klachten in het online klantenbestand.

De cliënt geeft toestemming tot het opnemen en noteren van de medische gegevens die in belang zijn voor de behandeling in het online klantenbestand.

De cliënt geeft toestemming tot het opnemen en noteren van het BSN-nummer en de verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking op verstrekking van vergoeding van de podotherapeut en/of zorgverzekering.

De cliënt geeft toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor doorverwijzing naar de huisarts of andere disciplines.

Persoonsgegevens en privacy:

De persoonsgegevens van de cliënt staan in een online pedicure softwareprogramma en op een bedrijfslaptop. En naam en telefoonnummer staan in de telefoon. Al deze apparaten en programma’s zijn beveiligd. Seize the day Beauty- en pedicuresalon behandelt deze vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen van de AVG wet. Mochten er gegevens gedeeld moeten worden, bijvoorbeeld met een huisarts of podotherapeut, dan gaat dat altijd met toestemming van de cliënt. De cliënt mag altijd de gegevens inzien of een kopie verkrijgen. De gegevens zullen nooit verkocht of verhuurd worden.

Geheimhouding:

Seize the day Beauty- en pedicuresalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt meedeelt tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk wanneer dit wordt aangegeven door de cliënt zelf of als uit de aard van de informatie dit blijkt. De geheimhouding vervalt op grond van wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, wanneer ik verplicht ben de informatie te verstrekken aan derden.

Garantie:

Seize the day Beauty- en pedicuresalon geeft garantie van één week (7 dagen) op de behandelingen en producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van Seize the day Beauty- en pedicuresalon heeft gebruikt.
  • De behandeling door de cliënt te lang is uitgesteld, waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden.

Aansprakelijkheid:

Seize the day Beauty- en pedicuresalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Seize the day Beauty- en pedicuresalon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuist en/of onvolledig informatie over relevante lichaamsaandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Klachten:

Indien de cliënt klachten heeft over de behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk of digitaal bij Seize the day Beauty- en pedicuresalon ingediend worden.

Seize the day Beauty- en pedicuresalon zal de klachten afdoende onderzoeken op gegrondheid en binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Wanneer de klacht gegrond is, zal Seize the day Beauty- en pedicuresalon de behandeling kosteloos opnieuw doen, of het product vervangen, tenzij dit voor de cliënt inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat er een geschil. Deze kan worden voorgedragen aan de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche.

De cliënt zal klachten niet delen op sociale media.

Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarde norm. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Seize the day Beauty- en pedicuresalon het recht de behandeling van de cliënt te weigeren, zonder opgave van reden. De (deels) gegeven behandeling dient wel afgerekend te worden.

Beschadiging en diefstal:

Seize the day Beauty- en pedicure salon heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de cliënt het (ambulante) meubilair, apparatuur, materialen of producten beschadigt.

Diefstal van het (ambulante) meubilair, apparatuur, materialen of producten zal altijd gemeld worden bij de politie.

Recht:

Op elke overeenkomst tussen Seize the day Beauty- en pedicuresalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

%d bloggers liken dit: